Accés a la plataforma
o
No té compte? Registris ara

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES

I. DADES DE CARÀCTER PERSONAL

El sistema CerQana recull dades de caràcter personal necessaries per la gestió i manteniment d'alguns dels nostres serveis. Aquestes dades son incloses en els fitxers de la empresa, que es troben convenientment inscrits en el Registre de l'Agencia de Protecció de Dades.

Sense perjudici de les finalitats que en cada cas s'indiquin, aquesta informació serà guardada i gestionada amb la seva deguda confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat informàtiques establertes en la legislació aplicable per impedir l'accés o ús indegut de les seves dades, la seva manipulació, deteriorament o pèrdua.

II. COMPLIMENT LEGISLACIÓ PROTECCIÓ DE DADES

L'empresa compleix amb totes les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Real Decret 1720/2007 de 21 de desembre per el que s'aproba el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altre normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantitzar el correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari. El responsable del fitxer es Alfonso Escriche Martínez, que és titular del fitxer amb denominació Usuarios degudament inscrit en la Agencia Española de Protección de Datos. Així mateix, l'empresa informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol•licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada cas.

III. MESURES DE SEGURETAT

Donant compliment a la legislació la empresa garantitza que compleix amb les mesures de seguretat establertes pel nivell bàsic. En aquest sentit, el responsable del fitxer i l'encarregat del tractament adopten les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantitzar la seguretat de les dades de caràcter personal i així evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accès no autoritzat, haguda compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmgatzemada i els riscos a que estan exposades.

IV. DRETS D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ

En qualsevol moment l'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació o cancel•lació en relació amb les dades, dirigint la seva sol•licitud a la direcció de correu electrònic. ayuda@cerqana.com.

Per mitjà del dret d'accés l'interessat tindrà dret a sol·licitar i obtenir grauitament informació de les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament, l'origen d'aquestes dades, així com les comunicacions realitzades o que es preveuen fer de les mateixes. El dret de la rectificació es el dret de l'afectat a que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. L'exercici del dret de cancel•lació donarà lloc a que es suprimeixin les dades que resultin ser inadequades o excessives. I per últim, el dret de oposició es el dret de l'afectat a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o es cessi en el mateix en els suposats regulats en l'article 34 del Reglament de la protecció de dades.

Els drets d'accès, rectificació, cancel·lació i oposició son personalíssims i seràn exercits per l'afectat, acreditant la seva identitat i amb adequació al disposat a la legislació.